Liikunta- ja hyvinvointipalveluiden tuottaminen

Projekti 2:n tavoitteena on tuottaa älykkäät ratkaisut – teemalla liikunta- ja hyvinvointipalveluiden projekteja. Syksyn aikana olen päässyt monipuolisesti kehittämään osaamistani liikunnanohjaajana eri ikäryhmien liikunnan parissa. Työhöni on kuulunut niin tuntien ohjaaminen, kuin myös niiden suunnittelu. Pääsääntöisesti olen kerryttänyt projektitunteja lasten liikuntakerhoista, joita pidetään lasten omilla kouluilla. Lisäksi olen ohjannut kerran viikkoon miesten kuntojumppaa, jossa aikuisliikunta on tullut tutuksi. Projektitunteihin sisältyy myös muutamia sijaistuksia esim. ikääntyneiden vesiliikuntaohjauksia.

Liikunnanohjaan työssä pidän alan monipuolisuudesta ja tuntien suunnittelun vapaudesta. Mahdollisuuksia tuntien sisällön tuottamiseen on monia ja vain mielikuvitus on rajana ohjauksia suunnitellessa. Olen kehittänyt omaa ammattitaitoani perehtymällä alan kirjallisuuteen, hakemalla vinkkejä netistä, sekä tutustumalla itse erityyppisiin ohjattuihin tunteihin asiakkaana. Näistä koen kaikkein opettavaisimmaksi olla itse ohjattavana. Ammattitaidon kehittymistä tapahtuu liikunnanohjaajan työssä jatkuvasti.

Omaa ammattitaitoa kehittäessä, tulee olla kuitenkin lähdekriittinen. Uusia tutkimuksia ja uutta tietoa liikunnasta ja hyvinvoinnista tulee tiuhaan tahtiin. Lisäksi ihmisillä saattaa olla hyvin vahvasti erinäkemyksiä liikunnan toteuttamisen suhteen. Tästä aiheesta onkin tänä syksynä julkaistu kirja, jota voin hyvin vahvasti suositella luettavaksi; Hulmi J., 2018, Lihastohtori II – Hautaa humpuukki – tutkitulla tiedolla tavoitteisiin. Fitra Oy.

Sisällön suunnittelussa helpottaa huomattavasti se, jos ryhmä on entuudestaan tuttu. Ohjaajalla on hyvä olla aina mielessä muutamia vaihtoehtoliikkeitä, sillä usein joukosta löytyy joku, jolla on jotain liikerajoitteita. Itse ohjaajana annan aina liikkeisiin useamman eri vaihtoehdon, jolloin jokainen voi valita omaan tason sopivan liikkeen. Olen kokenut toimivaksi tavaksi sanoittaa liikkeettä mahdollisimman paljon, jollain ohjaan asiakkaita itse oivaltamaan liikkeen tekniset piirteet. Tapanani on myös kierrellä ja auttaa asiakkaita, jos heillä on liikkeiden kanssa vaikeuksia.

Yksi haaste liikunnanohjaajana ja etenkin kuntojumppia pitäessä on asiakasryhmän kuntotason laaja kirjo. Myös ikääntyneiden ryhmistä löytyy hyvin paljon eri kuntotasoa omaavia henkilöitä, jolloin vaihtoehtoliikkeet korostuvat, jotta jokainen saa toteutettua omalle kuntotasolleen tarpeeksi kuormittavan harjoitteen.

Lasten liikuntakerhoissa vastaan tulee paljon muutakin, kuin vain tunnin sisällön suunnittelu ja toteutus. Lapsiryhmien kanssa liikunnan ohella korostuu psyykkisten taitojen opettelu, kuten häviön sietäminen ja riitatilanteiden selvittäminen. Näistäkin tilanteista selviää parhaiten silloin, jos ryhmä on entuudestaan tuttu. Välillä haasteita tuo ohjaajan irrottautuminen muun ryhmän parista. Onneksi sellaisia ongelmia vastaan tulee harvoin.

Erilaisia pelejä ja leikkejä on lukusia ja niistä on olemassa useita eri variaatioita. Useasti kuulen lapsien toiveita tunnin sisältöä suunnitellessa ja kaikki ohjaamani ryhmät ovatkin eri näköisiä. Jotta lapsien motoriset taidot kehittyisivät mahdollisimman monipuolisesti, niin tuntia suunnitellessa on hyvä ottaa huomioon motoriset perustaidot; tasapainotaito, välineenkäsittelytaito ja liikkumistaidot. Olen hakenut itse vinkkejä tuntien sisältöön Jaakolan kirjasta; Jaakola T., Krokotiilijuoksu ja 234 muuta toimintaideaa motoristen taitojen kehittämiseksi. Bookwell Oy Porvoo 2014. Lisäksi olen hyödyntänyt eri nettisivustoja kuten Way ry:n toteuttamaan leikkipankkia.

Älykkäät ratkaisut ovat näkyneet työssäni tiedonhaussa, ryhmiin ilmoittautumisissa, palautteen keruussa, sekä raportoinnissa.

Ammattitaitoni on kehittynyt huimasti tämän syksyn myötä. Olen löytänyt itselleni ominaisen tavan ohjata eri tyyppisiä liikuntaryhmiä, sekä olen saanut huimasti varmuutta omaan ohjaamiseeni ja tunnin sisällön toteuttamiseen. Parasta liikunnanohjaajan työssä on mielestäni asiakkaiden kohtaaminen, kehityksen huomaaminen (niin asiakkaissa, kuin myös itsessä), sekä liikunnasta tulleet positiiviset vaikutukset myös psyykeeseen.

Roosa Haataja

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

Kajaanin ammattikorkeakoulu

PL 52, Ketunpolku 1 
87101 KAJAANI 
Tel. +358 8 618 991 
kajaanin.amk@kamk.fi