MOTIVAATIO ELÄMÄNTAPAMUUTOKSESSA

Motivaatiota on tutkittu monesta eri näkökulmasta ja motivaatiopsykologialla voidaankin pyrkiä selittämään monia meidän ihmisten tekemiä valintoja, niin yhteiskunnallisesti kuin henkilökohtaisella tasollakin. Miksikö kirjoitan siitä tänne? Siksi, että sain Hyvinvointivalmennus-kurssiin liittyen materiaalia, jonka pohjalta tehdä lukupäiväkirjaa ja postaus tänne mielenkiintoisesta aiheesta. Tutustuttuani materiaaliin, mietin, että mikä olisi aiheena sellainen, mikä koskettaa liikunnanohjaajia ja auttaa työssä tulevaisuudessa. Vastaus oli helppo. Elämäntapamuutoksissa asiakkaan ohjaaminen ja motivaation löytäminen.

Motivaation ymmärtäminen on mielestäni liikunnanohjaajalle tärkeää elämäntapamuutosten ohjauksessa siksi, että ohjaajan täytyy pystyä motivoimaan ihmisiä. Tai paremminkin saada asiakkaat itse motivoitumaan muutokseen. Ohjaajana olisikin tärkeää tunnistaa asiakkaiden toiminnan taustalla olevia motivaatioita. On otettava huomioon, että motivaatio ei ole aina tietoista. Se voi olla myös joskus jopa kielteistä, eli on tapahtunut aiemmin jotain, mistä emme pidä ja siksi pyrimme välttämään vastaavia tilanteita. Näiden motivaatioiden selvittely vie aikaa, mutta voi olla pakollista, jotta saavutamme itselle tärkeitä asioita.

Elämänmuutostilanteissa ja elämäntapaohjauksessa ohjaajana on hyvä kiinnittää huomiota siihen, että asiakas kokee mahdollisuuden vaikuttaa omaan terveydentilaansa. Tämän mahdollisuuden tunnistamisen kautta pyritään saamaan asiakas motivoitumaan sisäisesti tavoitteisiin. Haasteellista on myös ohjaajana tunnistaa asiakkaan tiedon tarve ja aikaisempi tieto- sekä taitopohja. Ohjaajan täytyy pyrkiä välttämään sitä, että kaataa kaiken oman tietonsa asiakkaalle kerralla. Täytyy siis osata suodattaa omasta tietopankistaan se asia, mikä on tärkeää juuri tämän asiakkaan kohdalla. Mitkä ovat ne faktat, joiden avulla asiakas pystyy tällä hetkellä edistymään oppimisprosessissa ja kuinka tieto voidaan tuoda käytäntöön juuri tämän asiakkaan elämässä.

Miksi meidän sitten tulisi kannustaa ihmisiä elämäntapamuutoksiin? Vastaus on helppo. Siksi, että elämäntapojen merkitys sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa on suuri. Onkin arvioitu, että noin 80 % sepelvaltimotaudista ja jopa noin 90 % tyypin 2 diabeteksesta voitaisiin ehkäistä ravitsemus- ja liikuntakäyttäytymisen muutoksilla sekä tupakoinnin lopettamisella. Mielestäni lukemat ovat hurjat. Varsinkin peilaten arvioon, jonka mukaan tyypin 2 diabeetikkojen määrä tulee lisääntymään 70% seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Luulisikin, että asiakkaat motivoituisivat elämäntapamuutokseen, kun heille tuodaan tietoon faktat näistä asioista, sekä sairauksien vaikutuksista elämään, mutta näin ei usein ole. Suurin osa ihmisistä tietää, että heidän tulisi tehdä elämäntapamuutos voidakseen paremmin. Suurin osa myös tietää, kuinka heidän tulisi muutos tehdä, kuinka heidän tulisi liikkua enemmän ja syödä terveellisemmin. Silti he eivät ole onnistuneet elämäntapamuutoksessa.

Tässä kohdassa astuu esiin ammattilaiset, joiden tehtävänä on herätellä asiakasta muutoksen mahdollisuuksiin. Mitä kaikkea hän voikaan saada, jos tekee muutoksia. Mitä kaikkea muutosten tekeminen voi antaa elämälle tässä hetkessä ja tulevaisuudessa. Asiakasta voi esimerkiksi herätellä erilaisin keinoin miettimään omia toiveitaan ja tavoitteitaan tulevaisuudessa. Kuinka hän voi itse niihin vaikuttaa ja millä keinoilla ne ovat mahdollista saavuttaa. Lisäksi on hyvä miettiä, mitkä asiat voivat olla esteinä tai hidasteina unelmien ja tavoitteiden saavuttamisen suhteen. Ohjaajan on saatava asiakkaan sisäinen motivaatio heräämään, jolloin elämäntapamuutoksen aloittaminen on mahdollista ja tulokset pitkäkestoisempia.


Motivoivin terveisin Auri Tuokko-Halonen

LÄHTEET

Salmela-Aro, K. & Nurmi, J-E. 2005.Mikä meitä liikuttaa. Modernin motivaatiopsykologian perusteet. 2. painos. Jyväskylä. Ps-kustannus.

Turku, R. 2007. Muutosta tukemassa. Valmentava elämäntapaohjaus. Keuruu. Edita Publishing Oy.

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

Kajaanin ammattikorkeakoulu

PL 52, Ketunpolku 1 
87101 KAJAANI 
Tel. +358 8 618 991 
kajaanin.amk@kamk.fi