”Sydämesi on täynnä hedelmällisiä siemeniä, jotka vain odottavat pääsevänsä versoamaan.” -Morihei Ue

Maisemaa Köykkyrin virkistysalueelta


Suoritin opintojeni syventävää harjoittelua Kempeleen kunnan liikuntapalveluissa. Harjoittelun aikana minulle tarjoutui mahdollisuus osallistua kunnan liikuntapalveluiden- ja olosuhteiden kehittämissuunnitelman laatimiseen. Minulle tarjottiin kahdeksi kuukaudeksi liikuntasuunnittelijan työtä, jossa tehtävänäni oli työstää kehittämissuunnitelmaa yhdessä työryhmän kanssa ja toimia kirjallisen tuotoksen tekijänä. Työ oli upea mahdollisuus päästä näyttämään omaa osaamistani, luoda yhteistyöverkostoa sekä kehittää omaa ammattitaitoani. Oli mahtavaa huomata, että harjoitteluni aikana esille tuomani osaaminen, innokkuus ja tahtotila toi tulosta.

Kempeleen pesäpallostadion


Kempeleen kunnan liikuntapalvelut ovat viime aikoina olleet murroksessa, sillä vanha liikuntasihteerin toimi muutettiin liikuntapalveluiden päällikön viraksi syksyllä 2017 ja erillään liikuntapalveluista ollut Virkistysuimala Zimmari henkilökuntineen yhdistettiin liikuntapalveluiden alle. Liikuntaolosuhteiden kehittäminen on ollut monen tahon asia kunnan sisällä eikä kehittämistä ole voitu välttämättä tehdä huomioiden kaikkia näkökulmia. Yhteistyössä laadittavan kehittämissuunnitelman tarkoituksena olikin luoda liikuntapalveluiden ja olosuhteiden kehittämiselle selkeät tavoitteet ja määritellä, mikä kuuluu kenenkin vastuulle. Jatkossa suunnitelmaa tarkistetaan ja päivitetään kaksi kertaa vuodessa liikuntapalveluiden päällikön johdolla poikkihallinnollisessa työryhmässä.

Liikuntasuunnitelmaa laatimaan nimetty työryhmä oli luonut alustavan rungon, jonka ympärille aloin tietoa kerätä. Yhteisissä palavereissa mietimme vaiheittain, miten suunnitelmassa edetään, ketä asiantuntijoita pitäisi kuulla ja mikä olisi mahdollinen lopullinen tuotos. Tein paljon alustavaa tiedonhakua esimerkiksi internetissä tutkimalla muiden kuntien ja kaupunkien liikuntasuunnitelmia ja liikuntastrategioita. Jaoimme liikuntasuunnitelman alustavasti taustoihin, tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. Taustatietoihin otettiin huomioon lait, valtakunnalliset linjaukset ja suositukset, kuntaliiton ohjeistukset, SOTE-uudistus, Kempeleen kunnan strategia ja liikunnan terveysvaikutukset. Tämän lisäksi teetin kyselyn alueella toimiville yhdistyksille ja yrityksille, keräsin palautetta ja toiveita opettajilta ja varhaiskasvattajilta, liikuntapalveluiden henkilökunnalta, kunnan johdolta sekä palveluvaliokunnalta. Kuntalaisten ääni tuli huomioiduksi 2017 teetetyn tyytyväiskyselyn avulla, järjestämällä Hyvä Kasvaa Kempeleessä -tapahtumassa toiminnallinen kysely sekä Facebookista kerätyillä kommenteilla. Tavoitteet määriteltiin yhdessä poikkihallinnollisessa työryhmässä huomioiden kaikki edellä mainitut taustatiedot erityisesti painottaen kuntastrategian tavoitteita unohtamatta väestön rakennetta ja kasvua tulevina vuosina. Toimenpiteitä mietittiin yhdessä työryhmän kanssa ottaen huomioon eri tahoilta tulleita toiveita ja esityksiä.

Hyvä Kasvaa Kempeleessä -tapahtumassa 15.9.2018 kuntalaisten toiveita kartoittamassa


Projektin aikana pääsin tekemään yhteistyötä laajasti eri tahojen kanssa sekä kunnan sisällä että kunnan eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Haastoin itseäni useaan kertaan esittelemällä projektia monelle eri yleisölle. Esiintyminen on ollut minulle aina haastavaa, joten koin, että erityisesti tämän osalta kokemus karttui ja itseluottamus omiin esiintymistaitoihin kasvoi. Oli mielenkiintoista kuulla eri tahojen ajatuksia liikuntapalveluista- ja olosuhteista ja koin olevani erittäin tärkeässä asemassa kerätessäni näitä palautteita yhteen ja huomioimalla ne lopullisessa suunnitelmassa.

Sarkkirannan yleisurheilukentällä kehitysvammaisten kesäkisat syyskuussa 2018


Lopullisen työn työstäminen luettavaan ja mielenkiintoiseen ulkoasuun oli todella haastavaa, koska koulutukseni ei kuitenkaan ole tuonut siihen juurikaan ammattiosaamista. Kantavana ajatuksena oli se, että lopullisesta tuotoksesta tulisi helposti lähestyttävä, mutta silti informatiivinen käsikirja, joka toimii samalla virkamiehille apuna päätöksen teossa ja kuntalaisille tietopakettina liikuntapalveluista- ja olosuhteista tässä hetkessä ja tulevaisuudessa. Mallia ulkoasuun hain muiden kuntien ja kaupunkien liikuntasuunnitelmista. Erityisesti minua viehätti Keravan malli, jossa oli onnistuttu nostamaan tärkeimpiä asioita esille korostamalla niitä erillisiin laatikoihin tai listoihin ja rinnalla oli kuitenkin kirjoitettua tekstiä. Sen lisäksi suunnitelmaan oli ripoteltu kuvia Keravan liikuntapaikoista ja kartta, johon liikuntapaikat oli sijoitettu symbolimerkein. Työstövaiheessa ”Hyvä liikkuu Kempeleessä -liikuntasuunnitelma” oli PowerPointissa, kunnes kunnan viestintäpuolen ohjeistuksen mukaan siirsin suunnitelman Word-pohjalle. Heidän mukaansa suunnitelmaa on jatkossa helpompi työstää Word-pohjalla. Koska työaikani oli vain kaksi kuukautta, suunnitelma jäi vielä kesken. Suunnitelma jäi odottamaan liikuntapaikkojen investointisuunnitelmaa, karttaa liikuntapaikoista, koontia kehittämiskohteista sekä esipuhetta. Tavoitteena on saada suunnitelma valmiiksi joulukuun loppuun mennessä. Ennen sitä se hyväksytetään kunnan hallituksella, mikä tekee suunnitelmasta virallisen asiakirjan. Suunnitelma julkaistaan Kempeleen kunnan internetsivuilla.

Kokemuksena tämä projekti oli aivan huikea matka. Ihan kaikkea ei varmasti mieli pysty tässä hetkessä edes käsittelemään, mutta jo nyt tunne on mieletön. Kyllä, työ oli stressaavaa, heräsin usein todella aikaisin aamulla tekemään töitä tai valvoin myöhäiseen illalla, koin painetta onnistumisesta, mietin teenkö riittävästi ja oikein, saanko työni valmiiksi vaaditussa ajassa ja koin epätoivoakin (kun muistitikku meni rikki). Lista on loputon. Mutta kolikon toisella puolella tapasin upeita ihmisiä, joiden kanssa sain tehdä yhteistyötä, pääsin suunnittelemaan unelmien liikuntapalveluja ihan oikeaan kuntaan, sain harjoitella työelämäntaitoja laidasta laitaan, siedin keskeneräisyyttä ja epätäydellisyyttä, sain positiivista palautetta työstäni useaan kertaan ja työlläni on todella suuri merkitys liikuntapalveluiden ja -olosuhteiden kehittämiseen ja eteenpäin viemiseen. Lähtisinkö tähän uudestaan? Silmiä räpäyttämättä; KYLLÄ! Kiitos Kempeleen liikuntapalvelut ja Tekniset palvelut tästä mahdollisuudesta! Oli ilo olla mukana tässä projektissa ja osa näin mahtavaa työtiimiä! Tästä on hyvä jatkaa kohti opintojen loppusuoraa.

Syysterveisin, Minna Heikkilä ALM17K  

http://www.linkedin.com/in/

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

Kajaanin ammattikorkeakoulu

PL 52, Ketunpolku 1 
87101 KAJAANI 
Tel. +358 8 618 991 
kajaanin.amk@kamk.fi