Työelämään syventyminen

Syventävä harjoittelu

Hei kaikille! Olen viimeisen vuoden liikunnanohjaajaopiskelija ja suoritin viimeisen harjoittelun Myötätuulessa. Harjoittelupaikan valinta ei ollut helppo prosessi, sillä en vieläkään tiedä tarkalleen, minne haluaisin työllistyä valmistuttuani. Halusin kuitenkin suorittaa harjoitteluni Kajaanissa, mikä auttoi valinnan tekemisessä. Syventävän harjoittelun tavoite on syventää omaa osaamista liikunta-alan toiminnasta ja kehittää työelämän toimintaympäristöä.

Asetin harjoittelun alussa itselleni seuraavat tavoitteet:

 1. Kehitän harjoittelupaikan toimintaympäristöä TK-tehtävän kautta

 2. Hallitsen eri ohjausmenetelmien käytön asiakaslähtöisesti moninaisten asiakasryhmien parissa

 3. Hallitsen turvallisen ja laadukkaan terveyskuntotestauksen periaatteet

 4. Osaan arvioida perustellusti opiskelijoiden ryhmä- ja perheliikunnan ohjauksia sekä omaa toimintaani kriittisen reflektoinnin kautta

Harjoittelun alku

Harjoittelun alussa minulla oli hankaluuksia hahmottaa työtehtäväni. Tämän johdosta suostuin suurimpaan osaan minulle tarjotuista työtehtävistä ja ohjauksista. Pian huomasinkin, että aikani ei riitä kaikkeen ja minun täytyi alkaa priorisoida sekä suunnitella tekemisiäni tarkemmin.

Työtehtäviäni olivat …

 1. … asiakkaiden rahastaminen

 2. … palautteen antaminen opiskelijoille heidän ohjauksistaan sekä tarvittaessa myös ohjeistus tuntisuunnitelman tekemisessä

 3. … ohjausten koordinointi

 4. … yhteydenotot eri tahoihin, kuten esimerkiksi älysalin huolto

 5. … markkinointi ja mainostus tuottamalla materiaalia sosiaaliseen mediaan

 6. … liikuntapaikkavarausten tekeminen

 7. … asiakaspalvelu ja yhteistyö asiakkaisiin, myyntityö sekä tarjousten tekeminen

 8. … kuntotestaus

Matkan varrella harjoittelun edetessä työtehtäväni saivat lisävahvistusta, sillä …

 1. … ohjasin ja arvioin liikuntaneuvojaopiskelijaa, joka suoritti harjoittelunsa Myötätuulessa

 2. … tein ja lähetin tilausvahvistuksia asiakkaille sekä eteenpäin                toimistosihteerille

Työtehtävät vastasivat syventävän harjoittelun oppimistavoitteita. Työtehtävät olivat sellaisia, joista minulla ei ollut ennestään paljon kokemusta, joten oppimista ja kehittymistä tapahtui koko harjoittelun ajan. Perehdyin työtehtäviin enimmäkseen konkreettisen tekemisen kautta, mutta alussa kyselin tarvittaessa neuvoa myös ohjaajaltani.

Harjoittelun eteneminen

Myötätuulessa pääsin mukaan moniin erilaisiin asioihin. Pääsin mukaan hanketoimintaan kahden eri hankkeen osalta. Näitä olivat Älyllä aktiiviseksi -hanke sekä KorpiKainuu goes Digi  -hanke. Älyllä aktiiviseksi -hankkeen parissa työskentelin hanketyöntekijän kanssa. Ohjasimme korkeakouluopiskelijoille liikkuvan tutortunnin kerran viikossa, minkä vuoksi pääsin kartuttamaan ohjaajakokemustani. KorpiKainuu goes Digi -hankkeessa pääsin osallistumaan Suomussalmen iWall -seinän avajaisten toteutukseen ja vastasin tapahtumapäivän oheisohjelmasta. Osallistuin myös työpajaan, jossa ideoitiin hankkeen seuraavaa vaihetta.  

Asiakaspalvelu toteutui Myötätuulessa suurimmaksi osaksi Internetin välityksellä Facebookissa tai sähköpostilla. Sähköpostiin tuli erilaisia tiedusteluja ja tarjouspyyntöjä, joihin vastasin. Asiakaspalvelu oli osa jokapäiväisiä työtehtäviäni, mikä sai minut pohtimaan sen suurta roolia palvelualoilla. Lisää tästä heränneitä ajatuksiani pääset lukemaan klikkaamalla TÄTÄ linkkiä. Ryhmäliikuntatuntien ohjausten koordinointi oli osa työtehtäviäni. Olin siis vastuussa siitä, että jokaisella tunnilla oli ohjaaja, menin sinne itse ohjaamaan tai peruin tunnin.  Näin vältyttiin tilanteilta, joissa asiakkaat olivat paikalla, mutta ohjaaja puuttui. Koordinoin myös Myötätuulen tarjoamia digisynttäreitä, joissa ohjaajan rooli oli neuvoa, miten pelit älysalissa toimivat ja huolehtia, että syntymäpäivät toteutuvat turvallisesti ilman vaaratilanteita. Digisynttäreiden ajan olin tavoitettavissa, tukena ja apuna, yllättävissä tilanteissa. Tämä oli osa opiskelijoiden ohjausta ja sen avulla varmistettiin, että opiskelijat tulevat myös uudelleen ohjaamaan digisynttäreitä.

Erilaisten asikasryhmien ohjaaminen kuului myös työtehtäviini sekä reagointi esimerkiksi sairastapauksiin. Asiakasryhmät koostuivat työikäisistä, lapsista ja nuorista sekä iäkkäistä. Yksi esimerkki ohjauksistani oli Suomussalmella Ristiin Rastiin -hankkeelle toteutunut 3-5-vuotiaiden satujumppa. Toimin myös apuohjaajana freegym -aiheisille tunneille, joita järjestimme kaksi eri ikäisille ryhmille. Molempiin lasten liikuntatunteihin tehtävänäni oli kirjata ilmoittautuneet sekä heidän yhteystietonsa, jotta ryhmäkoot pysyivät ohjaajaresursseja vastaavina. Freegymin toteutuminen edellytti minulta myös pienten liikkuvien osien hallintaa, joita olivat tuntisuunnitelman tarkastaminen, tarvittavien välineiden pakkaaminen yhteistyössä opiskelijan kanssa sekä auton varaaminen. Freegymistä pääset lukemaan lisää klikkaamalla  TÄSTÄ.

Oppimiskokemukseni

Myötätuuli oli harjoittelupaikkana työelämän vaatimuksia vastaava, minkä ansiosta saavutin asettamani tavoitteet. Pystyin hyödyntämään aikaisemmin opittua asiakaspalvelu- sekä ohjaajakokemustani harjoittelussa. Myötätuuli tarjosi yrittäjämäisen harjoittelukokemuksen, missä sain oikeasti vastuuta. Pidin tästä ominaisuudesta harjoittelussa, sillä minulla on kokemusta harjoittelupaikoista, joissa ei tarjota työelämää vastaavia työtehtäviä. Koen, että opin paljon saadessani tehdä oikeita asioita peukaloiden pyörittelyn sijaan. Harjoittelu tarjosi myös mahdollisuuden etäpäiviin, mikä oli mielestäni erittäin hyvä ja tarpeellinen vaihtoehto. Myötätuulen toimistossa työskennellessä päivän aikana vastaan tuli usein hyvin erilaisisa asioita, mikä katkaisi suunnitellun tekemisen.

Annoin myös palautetta opiskelijoille heidän ohjauksistaan osana työtehtäviäni. Huomasin, että palautteen antaminen muille oli tärkeää myös oman oppimisen kannalta. Muiden tunteja seuraamalla opin erilaisia liikkeitä ja liikeyhdistelmiä sekä  näiden sovelluksia ja tuntirakenteita. Aluksi tuntui haasteelliselta antaa palautetta vertaisille toimiessani itsekin opiskelijana. Opin kuitenkin samalla, miten antaa rakentavaa palautetta, ja pystyin hyödyntämään havaintojani myös omassa ohjaamisessani.

Myötätuuli on yrittäjämäinen työympäristö, jossa ohjaajien poissaolot ja sairastapaukset vaikuttavat oleellisesti sen toimintaan ja muiden ohjaajien tai harjoittelijoiden kuormittumiseen. Sijaisen löytäminen ohjauksiin on haastavaa niin Myötätuulessa kuin työelämän muuttuvissa tilanteissa. Olisi hyvä, että opiskelija ottaisi vastuun tekemisestään alusta alkaen esimerkiksi etsimällä perumalleen tunnille ohjaajan itse. Näin se toimii myös työelämässä, sillä erityisesti yrittäjänä ohjauksien peruminen on liiketoiminnan kannalta epäedullista. Tämän takia verkostoituminen on tärkeää, mutta myös ymmärrys siitä, mitä kollegan auttaminen merkitsee. Työkenttä on vaativa, joten on oleellista myös tunnistaa käytössä olevat resurssit ja voimavarat.

Välillä jokaisen resurssit ovat tiukilla ja silloin on osattava joustaa ja valita tilanteen kannalta sopiva ratkaisu. Koulumaailmasta on vaikea löytää opiskelijaa, jolla ei olisi raporttia kesken tai jolla ei deadlainit painaisi päälle. Sama pätee työelämässä. Työelämässä kuitenkin joustavuus ja yhteistyö ovat tärkeitä ominaisuuksia, joita Myötätuulessa harjoitellaan. Opiskelijan täytyy osata sanoa ei, kun ei oikeasti pysty ottamaan lisää ohjauksia. On kuitenkin muistettava, että kieltäytyessä työtehtävästä, se kerryttää jonkun muun työtunteja. Haasteena tämä näyttäytyy silloin, kun kollegan viikkotyötunnit ovat jo täynnä muista työtehtävistä. Toisinaan viikkotyötuntini pysyivät ennalta sovitussa normaalissa viikkotyömäärässä (40h), mutta toisinaan tunteja kertyi yli 50. Välillä tämä kuormitti viikkoani merkittävästi, ja vaikutti yleiseen jaksamiseen. 

Kehityin harjoittelun aikana laajan kokonaisuuden hallinnassa sekä itseni johtamisessa työtehtävien kautta. Itsensä johtaminen on osa-alue, mitä mielestäni tulisi kehittää myös opinnoissa. Harjoitteluni Myötätuulessa sisälsi myös nopeaa reagointia erilaisiin tilanteisiin, kuten sairastapauksiin. Hanketoiminnasta minulla ei ollut  kokemusta, mutta nyt koen erittäin mahdollisena hanketöiden hakemisen valmistuttuani. Kehityin myös Myötätuulen palveluiden markkinoinnissa sosiaalista mediaa hyödyntäen, mikä oli yksi harjoittelutavoitteistani. Kyseisetä harjoittelutavoitteesta voit lukea lisää tämän linkin kautta.

Myötätuulessa omien havaintojeni perusteella kehittäisin selkeää työnjakoa harjoittelijoiden kesken. Työnjaon ollessa epäselvä, on haastavaa tietää, kuka hoitaa mitäkin asiaa ja miltä osin (kokonaan vai osittain). Tämä puolestaan johtaa helposti siihen, että useampi on saman asian kimpussa, mikä johtaa resurssien tehottomaan käyttöön. Selkeän työnjaon avulla resurssit saataisiin kohdennettua tehokkaasti vastaamaan tarpeita. Selkeä työnjako edesauttaa myös omien työtehtävien hoitamisesa vastuullisesti loppuun asti olettamatta, että joku muu on ehkä kuullut siitä ja hoitaa sen. Työtehtävien kuormittavuus jakautuu tasaisesti niin työnjaon kuin joustavuuden ansiosta.

Terveisin,

Laura

#hyvinvointi #harjoittelu #Yhteistyö #Verkostoituminen #Yrittäjyys #työhyvinvointi

 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • Instagram

Kajaanin ammattikorkeakoulu

PL 52, Ketunpolku 1 
87101 KAJAANI 
Tel. +358 8 618 991 
kajaanin.amk@kamk.fi