Työhyvinvointi, mistä se koostuu?

Työhyvinvointi on monen tekijän summa ja se on aina työntekijöiden, sekä työnantajien yhteinen vastuualue. Hyvinvoinnin edistäminen työpaikalla on pitkäjänteinen prosessi, eikä sitä voi korvata yksittäisillä terveystempauksilla.

Työnantajalla on tärkeä rooli työhyvinvoinnin edistämisessä. Työntekijöiden jatkuvan kehittymisen tukeminen ja heidän mahdollisuuksiensa totuttaminen vaatii palvelevaa johtamista. Palveleva esimies on lahjomaton ja rehellinen, sekä toimii aina oikeudenmukaisesti. Esimies tunnistaa omat vahvuutensa ja puutteensa, sekä pyrkii itsearvioinnin kautta päivittämään toimintamallejansa koko ajan. Työhyvinvointia edistävä johtaja keskustelee työntekijöidensä kanssa, ja kannustaa heitä kaikissa työn osa-alueissa.

Korkealaatuinen ja sitkeä työhyvinvointiin panostus johtaa hyvinvoiviin työntekijöihin. Hyvinvoiva työntekijä on motivoitunut ja vastuuntuntoinen, päästessään hyödyntämään omaa osaamistaan ja vahvuuksiaan. Työntekijä tuntee työnsä tavoitteet ja saa palautetta tehdystä työstä. Hyvinvoiva työntekijä kokee itsensä tarpeelliseksi ja yhteenkuuluvaksi työympäristössä, tuntiessaan samalla itsenäisyyttä ja vapautta tehdä omia ratkaisuja. Hänen on myös tärkeää saada kokea innostavia onnistumisen hetkiä työssään.

Kuten mainittua, työhyvinvointi on aina jokaisen työympäristöön liittyvän ihmisen vastuulla. Työntekijöiden tulee tiedostaa oma suhtautuminen työympäristön ja yhteiskunnan asettamiin vaatimuksiin. “Kunnon kansalaisen” normit ja suorittamisen arvostaminen voi ohjata työntekijän oman jaksamisen äärirajoille.

Omien arvojen tiedostamisen jälkeen, on oman käyttäytymisen kontrollointi ja itsensä ymmärtäminen helpompaa.

Työntekijän tulisi pystyä jättämään työnsä työpaikalle, sillä palautumattomuus johtaa usein uupumiseen. Kaikkien ihmisten palautuminen on erilaista, jotkut palautavat parhaiten ulkoillessa, toisille sohvalla rentoutuminen tekee tehtävänsä. Joillekin ihmisille jo pelkästään riittävät tauot työpäivän aikana ovat tarpeeksi.

Työntekijä pystyy omalla käyttäytymisellään vaikuttamaan vahvasti myös työpaikan ilmapiiriin. Toisten kannustaminen, reiluus, kohteliaisuus ja muiden auttaminen on tärkeää hyvinvoivassa työyhteisössä. “Yhteen hiileen puhaltamisen” tunne ja “me” -henkisyys helpottavat motivaation ylläpitämistä.

Tärkein työhyvinvointiin vaikuttava asia on itsensä johtaminen. Jokaisen työntekijän tulisi tarkkailla omaa hyvinvointiaan, ja toimia sen vaatimalla tavalla tilanteessa kuin tilanteessa. Omien kehittymisalueiden tunnistaminen ja jatkuva oppiminen tuovat mukanaan tunteen uran kehittymisestä. Ajankäyttöä tulisi pystyä hallitsemaan, työt eivät saisi pyöriä mielessä vapaa-ajalla. Hyvä työntekijä osaa myös hakea apua muilta tarvittaessa.

– Kaisa R.

Lähteet: 

https://www.ttl.fi/tyoyhteiso/tyohyvinvointi/ 

https://www.mielenterveysseura.fi/fi/mielenterveys/hyvinvointi/ty%C3%B6hyvinvointi-miten-voit-edist%C3%A4%C3%A4-omaa-hyvinvointiasi

#hyvinvointi #työhyvinvointi #Työikäiset #Yrittäjyys

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

Kajaanin ammattikorkeakoulu

PL 52, Ketunpolku 1 
87101 KAJAANI 
Tel. +358 8 618 991 
kajaanin.amk@kamk.fi